TRIPLETWIN PRIVACY VOORWAARDEN

Laatste wijziging: 23 mei 2017

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Deze Privacy voorwaarden zijn van toepassing op het verwerken van gegevens door Tripletwin BVBA, met ondernemingsnummer 0567.988.943 en gevestigd op de Brugsebaan 188a te 8470 Gistel (hierna: “TripleTwin” of “we”, “wij”).

TripleTwin is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. “Persoonsgegevens” omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder “verwerking” wordt het verzamelen, ordenen, opslaan, wijzigen, doorzenden, verspreiden, samenbrengen, archiveren en wissen van persoonsgegevens verstaan.

2. Waarin voorzien deze Privacy voorwaarden?

Deze Privacy voorwaarden hebben als bedoeling om de categorieën van persoonsgegevens te preciseren die TripleTwin verzamelt in het kader van haar commerciële activiteiten. TripleTwin verzamelt namelijk persoonsgegevens via haar websites, zijnde www.tripletwin.be en www.mydiego.com en de bijhorende applicaties (waaronder: Trimiday en My Aliases) (hierna gezamenlijk de “Platformen”) en dit via bestandsmappen, applicaties, diensten en alle andere middelen gelinkt aan de informatie- en communicatietechnologie, waaronder e-mails (hierna de “Platformen”). De Privacy voorwaarden beschrijven tevens de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld met derden. Zij definieert bovendien de verschillende maatregelen die TripleTwin heeft geïmplementeerd teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen.

TripleTwin is bekommerd om de privacy van de bezoekers van haar Platformen of van hen wiens persoonsgegevens zouden worden verzameld (hierna “Bezoekers”, “u” of “uw”) en zal deze verwerken in overeenstemming met onderhavige Privacy voorwaarden.

3. Toestemming

TripleTwin streeft er naar om uw persoonsgegevens steeds transparant en slechts met uw toestemming te gebruiken of te verwerken. Uw toestemming vormt de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Door het gebruik van de Platformen, stemt u ermee in dat TripleTwin uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met deze Privacy voorwaarden.

Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacy voorwaarden vallen. U bent niet verplicht om een dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten, diensten of producten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van deze Privacy voorwaarden.

U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Deze herroeping geldt enkel voor de toekomst. Dit wil zeggen dat de voordien verwerkte persoonsgegevens rechtmatig verwerkt blijven. U heeft echter het recht om te vragen dat wij deze persoonsgegevens wissen die op basis van uw herroepen toestemming verwerkt waren. Meer informatie over hoe u deze rechten precies kan uitoefen vindt u onder “Uw rechten”.

4. Minderjarigen

Wanneer gebruikers van de Platformen jonger zijn dan 16 jaar, dan verbindt TripleTwin zich ertoe om toestemming van een ouder of voogd te bekomen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de minderjarige, wanneer wij dit nodig achten of wanneer dit vereist is onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming (de leeftijd waarop toestemming nodig is verschilt van land tot land).

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In deze Privacy voorwaarden betekenen uw “persoonsgegevens”: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kan worden. Afhankelijk van het Platform betreft dit informatie zoals uw naam en e-mailadres, adres, leeftijd, geslacht, koopgedrag, informatie over uw levensstijl (zoals bijvoorbeeld uw hobby’s en interesses) en uw inschrijvingen op specifieke e-maillijsten. De inhoud van uw e-mailberichten wordt versleuteld en apart bewaard. Alleen u kan deze terug openen. Wij kunnen dit niet doen zonder uw uitdrukkelijke medewerking.

Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, gegevens over uw gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder de informatie die u aan ons meedeelt door te antwoorden op vragen via onze Platformen. Wij kunnen ook informatie verzamelen die gekoppeld is aan uw naam of uw e-mailadres(sen).

6. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

TripleTwin zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken om de door u geselecteerde dienst te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken deze enkel voor volgende doeleinden en beperken de verwerking tot wat noodzakelijk is om deze doeleinden te bereiken:

TripleTwin kan communicatie (e-mail of andere berichten) die u aan haar richt en de persoonsgegevens die in dit kader worden verstrekt, gebruiken om uw vragen te verwerken en te beantwoorden.

7. Direct Marketing

Wanneer u gebruik maakt van onze advertentie-applicatie Trimiday, kunnen wij uw gebruikersinformatie delen met vertrouwde derden (bijvoorbeeld adverteerders, reclamebureaus, reclamenetwerken, etc.) om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen (“direct marketing”), zoals het aanbieden van producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn.

U KAN ZICH STEEDS KOSTELOOS VERZETTEN TEGEN GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING. TRIPLETWIN VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS DAN NIET LANGER VOOR DEZE DOELEINDEN.

Meer informatie over hoe u dit verzetsrecht precies kan uitoefenen, vindt u onder het hoofdstuk “Uw rechten”.

8. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

TripleTwin kan voor marketing- of commerciële doeleinden gegevens verstrekken aan door ons geselecteerde partners, zoals adverteerders, advertentienetwerken en mediabureaus. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens ook met derden wanneer dit nodig is om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst.

Uitsluitend wanneer TripleTwin hiertoe krachtens de wet of krachtens een gerechtelijke beschikking is verplicht, kunnen persoonsgegevens aan o.m. opsporingsinstanties, gerechtelijke instanties of toezichthouders worden overgemaakt. TripleTwin garandeert u geen enkele vorm van anonimiteit of bescherming voor illegale praktijken en toepassingen.

Wanneer wij communiceren over uw persoonlijke informatie met een derde partij, dan streven wij na dat uw persoonlijke informatie in veiligheid blijft en nemen wij elke redelijke maatregel om uw gegevens te beschermen tegen misbruik. Wij zorgen er eveneens voor dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gevrijwaard wordt. Onze personeelsleden hebben dan ook enkel toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

TripleTwin zal de anonieme e¬-mailadressen die u aanmaakt via het My Aliases-systeem niet doorgeven aan derden, tenzij u daarmee via een actieve opt-¬in uitdrukkelijk toestemt voor ieder apart gebruik met een duidelijke doelstelling.

TripleTwin kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan eventuele rechtsopvolgers wanneer wij ons bedrijf of een deel daarvan zouden verkopen (bijvoorbeeld in verband met de verkoop van een merk), of in verband met een fusie, consolidatie, wijziging in de zeggenschap, reorganisatie of liquidatie van (een deel van) ons bedrijf.

9. Overdracht naar derde landen

Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens over te dragen naar servers buiten het land waar u woont of naar verbonden ondernemingen of andere vertrouwde derde partijen in andere landen, zodat zij de persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken. Dit kan ook gaan om landen buiten de Europese Economische Ruimte. Echter, TripleTwin zal geen persoonsgegevens overdragen naar landen die niet beschikken over een wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de wetgeving die binnen de Europese Economische Ruimte geldt.

Als u nog vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u onder "Uw rechten" lezen hoe u ons kunt contacteren hierover.

10. Gebruik van cookies

Indien u bij het inloggen ervoor kiest om 30 dagen ingelogd te blijven, plaatst www.mydiego.com een klein tekstbestand op uw toestel (een “cookie”) waarin uw logingegevens worden opgeslagen. Wij maken op geen enkele andere wijze gebruik van cookies.

11. Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die zich bevinden binnen de Europese Economische Ruimte. TripleTwin gebruikt passende state-of-the-art maatregelen en technologieën om uw persoonsgegevens in deze systemen te beschermen. Onze medewerkers hebben enkel toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

12. Bewaartermijn

TripleTwin zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de door haar geleverde dienst. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt om u niet langer te identificeren dan noodzakelijk is voor de nagestreefde doelstellingen.

E-¬mails door u geblokkeerd blijven minstens twee maanden beschikbaar in het My Aliases systeem. Daarna geeft u TripleTwin het recht om deze onherroepelijk te wissen. Door tijdig in te loggen kunt u deze alsnog bekijken of laten doorsturen.

TripleTwin neemt alle nodige maatregelen om onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te wissen of te verbeteren.

13. Uw rechten

U beschikt over het recht op toegang, wijziging, aanpassing, overdracht en schrapping van uw gegevens. U kan zich eveneens kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Deze gegevens kunnen, behoudens i.g.v. verzet, worden overgedragen aan derden binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 8 van deze Privacy voorwaarden. Voornoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een schrijven te richten naar TripleTwin op het volgende adres: privacy.policy@mydiego.com, samen met een kopie van de identiteitskaart van de Bezoeker.

TripleTwin zal alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen. U erkent evenwel dat het meedelen van persoonsgegevens via het internet niet zonder enig risico is. U erkent bijgevolg dat TripleTwin noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die u zou lijden ten gevolge van een illegaal of onregelmatig gebruik van zijn persoonsgegevens door een derde die geen toestemming heeft ontvangen voor het gebruik hiervan.

Als u bijkomende informatie wenst of nog verdere vragen heeft, dan kan u ons steeds contacteren:

Tripletwin bvba

BE 0567.988.943

+32 477 56 41 87

info@mydiego.com

tripletwin.be

14. Wijzigingen Privacy voorwaarden

Wij kunnen deze Privacy voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van deze voorwaarden op de Platformen te plaatsen. Wij informeren u via onze Platformen of andere courante communicatiekanalen over elke inhoudelijke wijziging.